නිවාස සිහිනය අංක 01- පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

නිවාස සිහිනය
අංක 01
පර්.5ක ඉඩමකට ගැලපෙන නිවස

මෙම නිවස පර්.5ක කුඩා ඉඩමකට ගැලපෙන පරිදි නිර්මානය කර ඇත.
දිගින් අඩි 49ක් ද පලලින් අඩි 28ක් ද පමන වන ඉඩමකට භාවිතා කල හැක.

පි‍ටුපස අඩි 10ක් ද ඉදිරිපස අඩි 15ක් ද අවකාශයක් (මිදුල) තබා ඇත.
නිවසේ එක් බිත්තියක් ඉඩමේ මායිමකටද අනෙක් පස අඩි 3ක අවකාශයක්ද තබා ඇත.

Image

බිම් මහල
විස්තරය

විසිත්ත කාමරය(ව.අ.150)
කෑම කාමරය සහ පැන්ට්‍රිය(ව.අ.180)
නිදන කාමරය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)
පඩිපෙල යට ස්ටෝරු කාමරය ලෙස භාවිතා කර ඇත.

Image

උඩු මහල
විස්තරය
රූපවාහිනී කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.150)
ප්‍රදාන නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නිදන කාමරය සමග බැල්කනිය(ව.අ.103)
නාන කාමරය(ව.අ.32)

Image

ටෙරසය
මෙහි වහල වෙනුවට කොන්ක්‍රිට් ටෙරසයක් යොදා ගෙන ඇත.
කුඩා ප්‍රමානයේ ඉඩමක් බැවින් නිවස සෑදීමට වැය වෙන බිම් කොටස ටෙරසය මගින් නැවත ලබා ගෙන ඇත.
මෙහිදී මල්,පලතුරු,එලවලු මෙන්ම විශාල ප්‍රමානයේ ගස් වර්ග වගා කර ගැනීමටද විවේකය ගත කරනා ස්තානයක් ලෙසද යොදා ගත හැකිය.
තවද ඔබගේ අනාගත අවශයතා ලෙස කාමර හෝ අනිකුත් අවකාශ මෙහි ඉදි කර ගත හැකිය.

Image

මෙම නිවස ලක්ශ 45 කට පමන සම්පූර්නයෙන්ම සාදා ගත හැකිය.

නිවාස සිහිනය සෑබෑ කර ගන්න…

div.homes@yahoo.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s